fbpx

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Openonline Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 

Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: Openonline Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A szolgáltató székhelye: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.

A szolgáltató fióktelepe: 9022 Győr, Bisinger sétány 2. 3. em. 2. ajtó

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: vanda.denes@openonline.hu

Cégjegyzékszáma: 08-09-024464

Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Győri Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 24192877-2-08

Telefonszáma: ………………….

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: név: Websupport Magyarország Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca. 18-22., Adószám: 25138205-2-41, Cégjegyzékszám: 01-09-381419, EU közösségi adószám: HU25138205, Bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt. – 11742173-20141965, IBAN: HU68117421732014196500000000, SWIFT: OTPVHUHB

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

A szerződésekre, illetve a szerződéskötésre a magyar jogszabályok az irányadóak, különösen, de nem kizárólagosan az alább felsorolt jogszabályok:

 

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről.
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 1. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról.
 2. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

32016R0679 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg).

 

Alapvető rendelkezések

 

ÁSZF hatálya

 

A felek között létrejött szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint a felmondás gyakorlásának feltételeit.

 

Az Ügyfél köteles a szerződéskötés előtt megismerni és elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit weboldalán teszi közzé.

 

A Szolgáltató tevékenységét egyedi szerződések és/vagy megrendelések alapján nyújtja. A jelen ÁSZF szerint létrejött jogviszonyokra külön írásos szerződés hiányában is irányadó a jelen ÁSZF. A Szolgáltató Honlapján rögzített tevékenységével kapcsolatos valamennyi szerződésre a jelen ÁSZF és az abban hivatkozott dokumentumok irányadóak. Az ÁSZF az Ügyfelekkel kötött megállapodásokkal összhangban, arra tekintettel, megfelelően tartalmazza a szolgáltatás nyújtással kapcsolatos rendelkezéseket. Abban az esetben, ha valamely szolgáltatásra olyan feltételek is irányadóak, amelyeket a jelen ÁSZF nem tartalmaz, illetve arra nem hivatkozik, úgy ezen feltételek az egyedi szerződésben kerülnek nevesítésre és ekként részei a felek szerződésének.

 

Jelen ÁSZF 2023. november 30. napjától a visszavonásig hatályos. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a szolgáltató a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Ügyfeleket.

 

Szerződés nyelve, nyilvántartása

 

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar. A szerződések írásban foglalt szerződésnek minősülnek, amelyeket a Szolgáltató iktatja, a továbbiakban az mindkét fél részére hozzáférhető.

 

Számlázás

 

A Szolgáltató a 2007. évi CXXVII. törvény 175. §. szerinti elektronikus számlát alkalmaz. Az Ügyfél jelen ÁSZF elfogadásával belegyezését adja az elektronikus számla alkalmazásához és a terhére történő kiállításához.

 

A szolgáltatás díja

 

A Szolgáltatás nyújtásáért a Szolgáltató egy egyszeri vagy havi teljesítésű összeget állapít meg a Megbízó terhére, az általa kért megbízás jellege alapján. A megbízás díja a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

 

Az ügyfél által igénybe kívánt venni szolgáltatás(ok) díja külön kerül rögzítésre a felek között létrejövő megbízási szerződésben. Amennyiben az adott szolgáltatás díja állandó, úgynevezett fix áras, az a Honlapon található „Szolgáltatások” menüpontra kattintva érhető el. A megbízási szerződésben és a Honlapon feltüntetett szolgáltatási díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme a magyar Forint. A szolgáltatás díja Általános Forgalmi Adót tartalmaz, mert Szolgáltató ÁFA alanyként végzi tevékenységét.

 

A Szolgáltató fenntartja a feltüntetett díjak megváltoztatásának jogát. A Szolgáltató azonban vállalja, hogy a Felek közötti ajánlati kötöttség és annak Szolgáltató részéről történő elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a visszaigazolt időpontfoglalás esetében a szolgáltatási díj összegét nem befolyásolja.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően tehát a szolgáltatási díj fizetendő végösszege nem változik.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlapon feltüntetésre, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében az Ügyfélnek joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a Szolgáltatónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.

 

Amennyiben Megbízó a megbízási díj megfizetésével késedelembe esik, úgy a késedelembe esés napjától a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező összegű késedelmi kamatot köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

 

Szolgáltató jogosult a Megbízó késedelmes teljesítéséből fakadó igazolt károkat és költségeket (ügyvédi munkadíj, fizetési meghagyásnál felmerülő díj, illeték, végrehajtási eljárás költségei, perköltség, stb.) érvényesíteni a Megbízóval szemben.

 

Fizetési lehetőségek

 

A megbízási díjat a Megbízó átutalással fizetheti meg a Szolgáltató általa kiállított számla alapján.

 

Reklámadóval összefüggő nyilatkozat

 

A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján az adókötelezettség a Szolgáltatót terheli, mellyel összefüggésen a Megbízónak adóbevallási és adófizetési kötelezettsége nem keletkezik.

 

Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése alapján a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden egyes része szerzői jogi védelem hatálya alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Adatkezelési szabályok

 

A Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://openonline.hu/adatkezelesi-nyilatkozat/

 

 1. május 25. napjától hatályos.

 

szolgáltatások köre

 

A jelen ÁSZF tárgyi hatálya a Szolgáltató Honlapján található „Szolgáltatások” menüpontban meghatározott szolgáltatásokra terjed ki.

​​

A szolgáltatások részletes tartalmát, lényeges tulajdonságait és jellemzőit a szolgáltatásokra vonatkozó információs blokkokban lehet részletesen megismerni. A Szolgáltatások célja, hogy a megbízók részére segítséget nyújtson a vállalkozás indításában és fejlesztésében, és hogy a megbízók által elvárt céges növekedés bekövetkezzen.

A Honlapon a Szolgáltatásokról található információkat a Szolgáltató rendszeresen frissíti, és minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az információk pontosak és naprakészek legyenek, azonban az esetleges pontatlanságért, elírásokért felelősséget nem vállal.

Szerződés létrejötte

 

Az Ügyfél a Szolgáltatóval ráutaló magatartással, a Honlapon található „Kapcsolat” menüpont alatt található „Online kapcsolatfelvétel” kitöltésével (név, e-mail, tárgy, üzenet) fel tudja venni a kapcsolatot Szolgáltatás igénybevétel céljából. Online kapcsolatfelvétel elküldéséhez „Küldés” gombra kattintás szükséges. Regisztrációra nincs szükség.

 

Az Ügyfél a Szolgáltatóval fel tudja venni a kapcsolatot a „Kapcsolat” menüpont alatt található „Lépjen velük kapcsolatba” sor alatt rögzített elérhetőségek útján is.

 

A Szolgáltató és a Megbízó között a megbízási szerződés annak írásba foglalásával jön létre. A megbízási szerződés megkötésére a Szolgáltató irodájában – 9022 Győr, Bisinger sétány 2. 3. em. 2. ajtó – személyesen van lehetőség, vagy a Szolgáltatóval folytatott szóbeli/ írásbeli konzultáció alapján, Megbízó részére postai úton megküldött szerződés aláírásával és a Szolgáltató részére történő visszaküldésével.

 

Aki szerződés megkötésére irányuló szándékát egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozatot tesz, nyilatkozatához kötve marad. Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Az ajánlati kötöttség ideje az ajánlat hatályossá válásával veszi kezdetét.

 

Ha az ajánlattevő kötöttségének idejét nem határozza meg, az ajánlati kötöttség megszűnik

 1. a) jelenlevők között tett ajánlat esetén, ha a másik fél az ajánlatot késedelem nélkül el nem fogadja;
 2. b) távollevők között tett ajánlat esetén annak az időnek az elteltével, amelyen belül az ajánlattevő – az ajánlatban megjelölt szolgáltatás jellegére és az ajánlat megtételének módjára tekintettel – a válasz megérkezését rendes körülmények között várhatta;
 3. c) a másik fél általi visszautasítással.

 

Megszűnik az ajánlati kötöttség, ha az ajánlattevő ajánlatát a másik fél elfogadó jognyilatkozatának elküldését megelőzően a másik félhez intézett jognyilatkozatával visszavonja. Az írásbeli ajánlat írásban vonható vissza.

 

Az ajánlatot az azzal való egyetértést kifejező jognyilatkozattal lehet elfogadni.

 

A Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvő- és jogképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

 

A megbízási szerződés megkötése során a Megbízó által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A Megbízó nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

 

Jelen Szerződés elfogadásával a Megbízó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

 

Szolgáltató felelőssége

 

A Szolgáltató Honlapján található információk jóhiszeműen, a Szolgáltató legjobb tudása szerint kerültek megosztásra, azonban azok kizárólag csak tájékoztató célt szolgálnak. A Honlapon található adatok és információk nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére, cégvezetési vagy üzleti magatartás tanúsítására.

 

A Szellemi termékekben (pl.: blog cikkek) olvasható javaslatok, iránymutatások általános érvényűek, azok felhasználása, avagy eredményessége eltérő lehet konkrét esetekben, így mindenképp javasolt előtte szakemberrel történt egyeztetés, konzultáció szakértőkkel.

 

A Szellemi termékek nem minősülnek jogi tanácsadásnak vagy pénzügyi tanácsadásnak. A Szellemi termékekben található tájékoztatások nem teljeskörűek!

 

A Szolgáltató a Szellemi termékek használata során az ügyfélnél, felhasználónál felmerülő károkért kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi követelést.

 

A Megbízó jelen ÁSZF elfogadásával elismeri, hogy a Szolgáltató nem felelős az üzleti döntésekért és az azzal kapcsolatos közvetlen vagy közvetett eredményekért. A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

 

Szolgáltatás teljesítése

 

A Szolgáltató teljesítésének időpontját a megbízási szerződés rögzíti.

 

Az Ügyfél a foglalásának elküldésével tudomásul veszi, hogy Szolgáltató arra vállal kötelezettséget, hogy a vállalt szolgáltatást a szakmai és etikai szabályok megtartásával teljesíti.

 

Szerződés megszűnése és Felmondás szabályai

 

Szerződés megszűnése

 

A megbízási szerződés a Szerződő felek között határozatlan időtartamra jön létre.

 

A megbízási szerződés megszűnik amennyiben:

 

 • Szerződő felek bármelyike jogutód nélkül megszűnik,
 • Szerződő felek a megbízási szerződést közös megegyezéssel írásban megszüntetik,
 • Szerződő felek bármelyike a megbízási szerződéstől eláll,
 • Szerződő felek bármelyike a megbízási szerződést a másik Szerződő fél súlyos szerződésszegésére hivatkozással írásbeli rendkívüli felmondás útján megszünteti,
 • Szerződő felek a megbízási szerződést 30 napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntetik.

 

Amennyiben a Szerződő felek bármelyikével szemben csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárást kezdeményeznek, úgy a másik Szerződő fél a megbízási szerződéstől a csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási eljárás kezdő időpontját követően jogosult elállni vagy rendes felmondással egyoldalúan megszüntetni.

 

Felmondás kezdeményezése

 

A Megbízó a megbízási szerződést az első 3 hónapban kötbérfizetési kötelezettség nélkül nem mondhatja fel. A kötbér mértéke …..

 

Szerződő felek a megbízási szerződést – 3 hónap leteltét követően – 30 napos határidővel, indokolás nélkül hivatalos postai tértivevényes küldeménnyel megküldött írásbeli rendes felmondás útján megszüntethetik.

 

Rendkívüli felmondás

 

A Szerződő Felek a megbízási szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

 

Kártérítési felelősségi kizárása

 

A Szolgáltató a megbízási szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét kizárja.

 

Titoktartás

 

A Szolgáltató, valamint valamennyi munkatársa kötelezettséget vállal, hogy az Ügyfele tulajdonában lévő honlapok(ok) felülvizsgálata és kezelése érdekében előzetesen átadott, illetve hozzáférhetővé tett információkat, adatokat, tényeket, megoldásokat, terveket, vagy egyéb dokumentumokat bizalmasan kezeli.

 

Minden olyan információt bizalmasan kezel a Szolgáltató, valamint munkatársai, amelyeket az Ügyfél írásban, szóban, vagy más formában bizalmasnak minősít.

 

A Szolgáltató szavatol azért, hogy a fentiek szerint tudomására jutott, illetve birtokában lévő információkat az Ügyfél előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül

 • semmilyen módon nem adja át és nem közli illetéktelen személlyel,
 • nem hozza nyilvánosságra, nem teszi hozzáférhetővé,
 • azokat kizárólag saját tevékenysége körében, a megbízóval kötendő jövőbeni szerződés érdekében és céljából használja fel.

 

A titoktartási kötelezettség időbeli és földrajzi korlát nélkül terheli a Szolgáltatót.

 

Panaszkezelés

 

Amennyiben az Ügyfél a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton, vagy elektronikus levélben teheti meg a Szolgáltató elérhetőségein.

 

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja az Ügyfélnek.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban érdemben igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

 

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

 

A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

 

A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszáma: (76) 501-525; (76) 501-532; (70) 702-8403

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

Honlap cím: www.bacsbekeltetes.hu

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

 

Békés Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

Honlap cím: www.bmkik.hu

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek)

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

 

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

 

Heves Vármegyei Békéltető Testület

Levelezési cím: 3300 Eger, Pf. 440.

Ügyfélfogadás: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. földszint

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gondos István

Honlap cím: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet

Telefonszáma: (20) 373-2570

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

Honlap cím: https://www.iparkamaraszolnok.hu/ugyintezes/bekelteto-testulet

E-mail cím: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

 

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Bures Gabriella

Honlap cím: www.kemkik.hu/hu/bekeltet-otilde-testulet

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

 

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány u. 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

Honlap cím: www.nkik.hu

E-mail cím: nkik@nkik.hu

 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

Telefonszáma: +36 1 792 7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Csapláros Imre

Honlap cím: https://www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

E-mail cím: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

Honlap cím: www.bekeltetes-szabolcs.hu

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661; (30) 664-2130

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Mónus Gréta

Honlap cím: https://www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet_2

E-mail cím: bekeltett@tmkik.hu; kamara@tmkik.hu

 

Vas Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszáma: (94) 312-356; (94) 506-645; (30) 956-6708

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

Honlap cím: www.vasibekelteto.hu

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

 

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

Telefonszáma: (88) 814-121; (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Herjavecz Klára

Honlap cím: www.bekeltetesveszprem.hu

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

Holap cím: www.bekelteteszala.hu

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát, amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 

Vegyes rendelkezések

 

Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

 

A felek a szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik.

 

A Szerződő Feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor az írásos formát részesítik előnyben.

 

Szolgáltató és az Ügyfél vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Az esetleges jogvitákra nézve értékhatártól függően kikötik a Győri Járásbíróság és Győri Törvényszék illetékességét.

 

Győr, 2023. november 20.

 

Adatgyűjtés tájékoztató
Mi a személyes adatok kezelésének célja? Mi a személyes adatok kezelésének jogalapja?* (lásd lábjegyzet) Milyen személyes adatokat kezelnek ebből az adatkezelési célból? Mi ennek az adatkezelésnek az időtartama (törlésre előirányzott határidők)? Van adattovábbítás „adatfeldolgozóknak”? Adatfeldolgozó = az adatokat csak azügyfél utasításai alapján kezeli, önálló döntésre az adatokkal kapcsolatban nem jogosult. Pl. szolgáltató.
Kérjük külön megjelölni, ha az adatkezelés egy nyilvántartási rendszerben történik. Kiknek (kategóriák) a személyes adatai ezek? Pl. munkavállalók, szerződéses partnerek kapcsolattartói, leendő partnerek kapcsolattartói. Címzett – név, cím, e-mail.
Kérjük külön megjelölni, ha az adatok forrása nem az érintett. Milyen adatokat kap?
Mire és meddig használja az adatokat?
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az  ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai. A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 2 év. OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Google Analytics – webanalitikai szolgáltató A Google Analytics gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
  Ez a partner szerződik a Google Ireland Ltd.-vel. (székhely: Gordon  House Barrow Street Dublin 4 Dublin, D04 E5W5 Ireland; e-mail cím: support@google.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az  ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai. A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 5 év.
Adobe Omniture – webanalitikai szolgáltató Az Adobe Omniture gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
  Ez a partner szerződik az Adobe Systems Inc.-kel (székhely: 345 Park Ave, San Jose, CA, 95110-2704, United States of America, email cím: info@adobe.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az  ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai. A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 10 év.
Webtrends – webanalitikai szolgáltató A Webtrends gyűjt adatokat, az  ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
  Ez a partner szerződik a WebTrends Corp.-pal (székhely: 555 Southwest Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, United States, email cím: info@webtrends.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az  ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (konverziós, remarketing és dinamikus retargeting célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 1.5 év. OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Google Adwords – hirdetési rendszer A Google Adwords gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
  Ez a partner szerződik a Google Ireland Ltd.-vel. (székhely: Gordon  House Barrow Street Dublin 4 Dublin, D04 E5W5 Ireland; e-mail cím: support@google.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az  ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (remarketing és lookalike célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 180 nap, ill. a felhasználók által módosíthatóak OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Facebook – hirdetési rendszer A Facebook gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
  Ez a partner szerződik a Facebook Ireland Ltd-vel (székhely: Grand Canal Square 4, D2 Dublin, Ireland email:info@facebook.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az  ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (remarketing és lookalike célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 180 nap, ill. a felhasználók által módosíthatóak OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Instagram – hirdetési rendszer Az Instagram gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
  Ez a partner szerződik a Facebook Ireland Ltd-vel (székhely: Grand Canal Square 4, D2 Dublin, Ireland email:info@facebook.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (action mérés és remarketing célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 2 év. OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Gemius adszerver – reklámozás céljára használt „advertising” szerver A Gemius adszerver gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: Gemius SA (székhely: ul. Grójecka 1/3 02-019 Warszawa; tel.: 22 378 30 70; e-mail cím: help@gemius.com).
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (action mérés és remarketing célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 1 év. OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Sizmek adszerver – reklámozás céljára használt „advertising” szerver A Sizmek adszerver gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: Sizmek Technologies Ltd. (székhely: 34 Bow Street 3rd & 4th Floors London, WC2E 7AU, United Kingdom; e-mail cím: support@sizmek.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (action mérés és remarketing célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 1.5 év. OpenOnline Kft. (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Google DCM adszerver – reklámozás céljára használt „advertising” szerver A Google DCM adszerver gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon  House Barrow Street Dublin 4 Dublin, D04 E5W5 Ireland; e-mail cím: support@google.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* A weboldal látogatók adatai (action mérés és remarketing célokra). A weboldalak sütiket (cookie) használnak. Az utolsó látogatástól számított 60 nap
Adform adszerver – reklámozás céljára használt „advertising” szerver Az Adform adszerver gyűjt adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Felhasználószintű weboldalhasználati adatokat kezel marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: Adform Aps (székhelye: Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark; e-mail cím: traffic@adform.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* Sütik, weboldal látogatók adatai (action mérés, remarketing és dinamikus retargeting és lookalike/similar célokra). Az Adform DSP gyűjt az adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Az utolsó látogatástól számított 3 hónap. OpenOnline Kft. az ügyfél partnere (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Adform DSP – programmatic szolgáltató Felhasználószintű weboldalhasználati adatok kezelése marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: Adform Aps (székhelye: Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark; e-mail cím: traffic@adform.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* Sütik, weboldal látogatók adatai (action mérés, remarketing és dinamikus retargeting és lookalike/similar célokra). Az AppNexus DSP gyűjt az adatokat, az  ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Az utolsó látogatástól számított 3 hónap. OpenOnline Kft. az ügyfél partnere (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
AppNexus DSP – programmatic szolgáltató Felhasználószintű weboldalhasználati adatok kezelése marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: AppNexus Inc. (székhely: 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010 United States of America; e-mail cím: support@appnexus.com, info@appnexus.com).
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* Sütik, weboldal látogatók adatai (action mérés, remarketing és dinamikus retargeting és lookalike/similar célokra). A Google DBM DSP gyűjt az adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Az utolsó látogatástól számított 1.5 év. OpenOnline Kft. az ügyfél partnere (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
Google DBM DSP – programmatic szolgáltató Felhasználószintű weboldalhasználati adatok kezelése marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: Google Ireland Ltd. (székhely: Gordon  House Barrow Street Dublin 4 Dublin, D04 E5W5 Ireland; e-mail cím: support@google.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* Sütik, weboldal látogatók adatai (action mérés, remarketing és dinamikus retargeting és lookalike/similar célokra). A TTD DSP gyűjt az adatokat, az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Az utolsó látogatástól számított 1 év.
The Trade Desk (TTD) DSP – programmatic szolgáltató Felhasználószintű weboldalhasználati adatok kezelése marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: The Trade Desk (42 N. Chestnut St, Ventura, CA 93001, USA;  e-mail cím: privacy@thetradedesk.com)
Weboldal használati adatok gyűjtése és elemzése GDPR 6. cikk (1) f) pontja – az ügyfél jogos érdeke.* Sütik, weboldal látogatók adatai (szegmentálás és lookalike/similar célokra). Az ügyfél nem kap személyes adatokat, csak – beazonosítható érintetti adatokat nem tartalmazó – statisztikákat. Az utolsó látogatástól számított 8 hét. OpenOnline Kft. az ügyfél partnere (székhely: 9231 Máriakálnok, Orgona utca 31.; e-mail cím: info@openonline.hu)
mPlatform [m]insights – programmatic szolgáltató Felhasználószintű weboldalhasználati adatok kezelése marketing kampányok optimalizálására, amíg a szerződés tart.
Az ő partnere: GroupM EMEA (székhely: 26 Red Lion Square, WC1R 4HQ, London United Kingdom; e-mail cím: privacy@groupm.com).
*A jelenleg hatályos piaci gyakorlat szerint ez is lehet egy válasz, az Adatkezelő felelőssége mérlegelni és kitölteni
Az OpenOnline Kft. -t a táblázatban szereplő adatok és információk valóságtartama, pontossága, megfelelő minősítése és helytállósága tekintetében felelősség nem terheli, azokat sem vizsgálni, sem ellenőrizni nem köteles, jogi- és tanácsadói felelősségét teljes körűen kizárja. Amennyiben az adott adatok és közölt információk valótlan, vagy pontatlan jellegéből a OpenOnline Kft.-t kár éri, úgy azokért az adatszolgáltató jogi személye teljes körűen helyt állni tartozik.

 

Győr, 2023. november 20.